رئیس جمهوری آمریکا، با محکوم کردن شورش هواداران خود علیه کنگره، خواستار آشتی ملی شد.