نظرسنجی های آمریکا نشان می دهد که حمایت رای دهندگان آمریکایی به ضرر ترامپ تغییر کرده و او دیگر نامزد پیشتاز جمهوری خواهان نیست.