در انگلیس برق حدود ۱۵۰ هزار مشترک در مناطق شمالی این کشور به دلیل توفان آرون همچنان قطع است.