وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه از تخریب کامل یا جزئی دست کم ۴۱ هزار ساختمان براثر زلزله شدید اخیر در این کشور خبر داد.