این مهم است که چین هم بعنوان عضوی دائم در شورای امنیت، از امضاکنندگان برجام است و از احیای آن نفع اقتصادی می برد چه به دلیل تدابیری کنترلی این توافق و چه از منظر پایداری منطقه ای. به هرحال، برداشته شدن تحریم های بین المللی، به تجارت و سرمایه گذاری چین در منطقه یاری می رساند.