تحقیقات ایالت نیویورک علیه سازمان ترامپ شکلی جنایی پیدا کرد.