یک عضو ارشد پارلمان آلمان، اعمال تحریم و محدودیت برای نفت روسیه را به ضرر اروپا عنوان کرد.