ژاپن به دنبال جنگ اوکراین امروز جمعه ۱۵ مقام و ۹ نهاد روسیه را تحریم کرد.