وزارت خزانه‌ داری آمریکا روز گذشته چند فرد حقیقی در ایران را به بهانه ای واهی تحریم کرد.