واکسن استرازنکا و اکسفورد که مجوز استفاده اضطراری از آن در انگلیس تایید شده است در چند سایت تولیدی از جمله در جمهوری کره و هند ساخته می‌شود و میزان اثرگذاری آن ۶۳.۰۹ درصد است و برای کشور‌هایی که درامد پایین تا متوسط دارند به دلیل نگهداری آسان آن مناسب است.