سخنگوی سپاه با تاکید بر هشدار مکرر تهران به مقامات کردستان عراق درباره چند مقر موساد در این منطقه گفت: اگر عراق برای برچیدن این مقرها کاری نکند، ایران دوباره پاسخ خواهد داد.