تایوان مخالفت چین با عضویت این کشور در نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان بهداشت جهانی را محکوم کرد.