دکتر سید محمد علوی در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: تاکنون هفت میلیون و ۶۷ دز واکسن در استان خوزستان ترزیق شده است.