در تاجیکستان پناهجویان افغانستانی توسط پلیس بازداشت و اخراج می شوند.