عربستان سعودی یکی از قدرت های منطقه در کنار ایران، ترکیه و اسرائیل به شمار می رود.