دولت نفت خود را به چین می‌فروشد و این مسئله شرایط دشواری برای ادامه مراودات تجاری بخش خصوصی ایجاد کرده است.