در حالی که بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در آمریکا می‌گذرد، بسیاری از بیمارستان‌های این کشور همچنان با کمبود تجهیزات حفاظت فردی مواجه هستند.