سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه سومالی در خط مقدم تغییرات اقلیمی قرار دارد، اظهار داشت بیش از ۷۰ درصد مردم سومالی زیر خط فقر زندگی می کنند.