درحالی که رئیس سازمان بهداشت پرتغال اعلام کرد که باید برای مقابله با تاثیرات افزایش دمای هوا آماده شد، این کشور مرگ بیش از یک هزار تن را در جریان موج کنونی گرما گزارش کرده است.