سازمان ملل اعلام کرد تاکنون بیش از دو میلیون اوکراینی مجبور به ترک خانه های خود شده اند و ۴۷۴ غیرنظامی در جنگ اوکراین کشته شده اند.