کشورهای عضو بریکس خواستار حل موضوع هسته ای ایران از طریق ابزارهای دیپلماتیک و به صورت مسالمت آمیز شدند.