ناتو همچنین برای نخستین بار گفته است که چین برای این پیمان چالش‌های سیستماتیک ایجاد کرده است.