پس از امیدواری های اخیر پیرامون احتمال به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و احیای توافق برجام، به نظر می رسد مذاکرات با یک بن بست جدید مواجه شده است و شانس احیای مذاکرات و توافق کمتر از قبل شده است.