در بیانیه شورای وزارتی امنیت ملی عراق آمده که حمله امروز اقدام «گروه‌های مسلح جنایتکاری است که خویشتنداری و رفتار حرفه‌ای نیرو‌های امنیتی و نظامی کشور را نشانه ضعف پنداشته‌اند».