از سوی دیگر لین معلوف، معاون هماهنگ کننده عفو بین‌الملل برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز گفت که قتل سلیم ممکن است باعث وقوع بیشتر چنین فجایعی در آینده شود.