رئیس جمهور آمریکا براى نشست شوراى حقوق بشر علیه ایران بیانیه داد.