وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از رهگیری و به زمین نشاندن یک پهپاد رزمی ارمنستان در خطوط مرزی خبر داد.