همرمان با حضور ولی‌عهد سعودی در فرانسه، گروههای حقوق بشری از وی به دادگاه فرانسه به اتهام نقض حقوق بشر شکایت کردند.