وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: “صحنه جدید درگیری” ممکن است به دلیل نقش رو به فزونی روسیه در قطب شمال در آنجا پدیدار شود.