فکر می کنم نگرانی مشترک عمیقی نسبت به برخی از اقدامات تهاجمی روسیه وجود دارد. سیستم های تسلیحاتی جدید که روس ها در حال ساخت و توسعه آن ها هستند جزء نگرانی های واشنگتن محسوب می شوند.