پایگاه آمریکایی بلومبرگ در خبری نوشت که اعضای ۱+۴ به دنبال احیای برجام تا پیش از زمان موعد توافق آژانس و ایران هستند.