نماینده هند از فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان در ماه آوریل خارج شد.