سیلویا برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا که سودای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری را در سر دارد، به حمایت احزاب دست راستی دل خوش کرده است.