«رودریگو پاچکو» رئیس سنای برزیل روز جمعه از سازمل ملل خواست با توجه به وضعیت “اسفبار “کشور به دلیل بیماری کرونا ، از طریق مکانیزم “کوواکس” واکسن علیه کووید ۱۹ را پیش از زمان موعد ارائه دهد.