ژائیر بولسونارو رئیس جمهو برزیل اعلام کرد که این کشور در مراحل پایانی امضای توافقنامه با روسیه برای خرید گازوئیل ارزان از مسکو است.