جریان حکمت عراق اعلام کرد که طرح سید عمار حکیم برای شکستن بن بست سیاسی این کشور قرار است به زودی در جلسه چارچوب هماهنگی احزاب شیعی در منزل نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق به بحث و بررسی گذاشته شود.