برد پیت: هیچ وقت آدمی نبودم که بخواهم یک برنامه مثلاً ۵ ساله داشته باشم. فقط هر چیزی را که برای آن زمان مناسب ببینم انجام می‌دهم. هنوز هم همین طور عمل می‌کنم.