در حادثه جدید ریلی در مصر، یک قطار مسافربری با یک کامیون برخورد کرد.