در رابطه با اینکه اصولا آیا توافقی بدون روسیه امکان پذیر است یا خیر، من فکر میکنم چنین توافقی بدون روس ها امکان پذیر نیست. به دلیل اینکه وقتی ما از احیای برجام صحبت می کنیم، یعنی همه کشورهایی که عضو برجام بودند بایستی در احیای برجام هم نقش داشته باشند، نظر مثبت شان احراز بشود و مهم تر اینکه اساسا کمک و همراهی روسیه برای احیای برجام بسیار ضروری است.