رهبران سیاسی عراق ضمن تاکید بر تداوم حمایت کشورشان از آرمان فلسطین گفتند که بدون آزادی ملت فلسطین ثباتی در منطقه نخواهد بود.