بدترین فرودگاه اروپا در حال حاضر، «زاونتم بروکسل»، شلوغ‌ترین فرودگاه بلژیک است که تاکنون شاهد تاخیر۷۲‌درصد از پروازها در این ماه بوده است که ۵/ ۲‌درصد آن‌هم لغو شده است.