سفارت بحرین در واشنگتن از اتباع خود خواست از نزدیک شدن به مناطق حضور معترضین خودداری کنند.