دولت سوریه به دلیل کمبود وسایل گرمایشی و سوخت و اتخاذ همه اقدامات ممکن برای تامین شرایط متناسب با سرمای شدید هوا، همه ادارات دولتی را از امروز یکشنبه تا پنجشنبه آتی تعطیل کرده است.