روزنامه آلمانی دی زایت تغییر نظام جهانی را نتیجه مستقیم بحران اوکراین خواند.