با توجه به اینکه خاورمیانه همواره یکی از کانون‌های بحران‌های جهانی و متاثر از رقابت قدرت‌های بزرگ بوده، این پرسش مطرح می‌شود که جنگ اوکراین چه تاثیری بر ثبات و نظم امنیتی خاورمیانه خواهد گذاشت؟ در واقع این بحران چه پیامد‌های مثبت یا منفی بر منطقه خواهد داشت؟ ممکن است با وقوع این بحران، منازعات یا بحران‌های جدیدی در منطقه به وجود آیند یا بالعکس خاورمیانه از کانون منازعات و توجهات جهانی خارج شود؟