سخنگوی کاخ سفید مدعی نگرانی عمیق رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به شرایط انسانی در کشور اتیوپی شد.