جو بایدن گفت یورش به کنگره و شکستن پنجره، اشغال دفاتر و گرفتن صندلی نمایندگان و تهدید امنیت نمایندگان تظاهرات نیست، بلکه شورش است.