رئیس جمهوری آمریکا در اولین کنفرانس خبری‌اش در چند ماه گذشته تاکید کرد که از نحوه استقبال از خودش در نشست رهبران گروه ۲۰ در رم بسیار دلگرم شده و نگرانی‌های مطرح شده دال بر اینکه خیال متحدان ممکن است با وعده وی در مورد آغاز فصلی جدید به نسبت دوره ترامپ آرام نشده باشد، رد کرد.