رییس جمهور آمریکا تاکید کرد: کشورش به دنبال درگیری با چین نیست.