رییس جمهور آمریکا در مورد دیدار با همتای روس خود ابراز اطمینان کرد.